ثبت شکایت

اگر از چاپسیما شکایت دارید

می توانید به شماره تماس هایی که در قسمت تماس با قرار داده شدند تماس بگیرید و با مدیر چاپسیما شکایت خود را در میان بگذارید